Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Πελάτες

Η εταιρεία ANELIS απευθύνεται σε κάθε φορέα ή εργαστήριο για την παροχή τεχνικών συμβουλών και εργαστηριακού/ερευνητικού/βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως:

  • Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, για λύσεις που βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλα για αναλύσεις, έρευνα και μελέτες υλικών.
  • Κρατικούς, Δημοτικούς ή Συνεταιριστικούς Φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ, για συσκευές ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και για ερευνητικό ή εργαστηριακό εξοπλισμό.
  • Βιομηχανίες ή Ιδιωτικά εργαστήρια, για συσκευές ποιοτικού ελέγχου προϊόντων, ελέγχου πρώτων υλών και ελέγχου διεργασιών ή αυτοματισμών ( on-line process ).
  • Διαγνωστικά Εργαστήρια Επιστημών Υγείας, για γενικό εξοπλισμό και έλεγχο βιολογικών υλικών.
  • Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επενδυτικά προγράμματα.
  • Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με πλήρη επιστημονικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, Εργαστηρίων Φυσικών και Χημικών Αναλύσεων, Ιατρικών-Βιολογικών εργαστηρίων και Εργοστασίων.

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Φασματόμετρο Micro Raman
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Φασματόμετρο Micro Raman
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Φασματόμετρο Micro Raman
ΕΙΧΗΜΥΘ - Πάτρα Φασματόμετρο Micro Raman
ITXHΔ - Θεσσαλονίκη Φασματόμετρο Micro Raman

Ανωτ. Εκκλησ. Ακαδημία Θεσ/νίκης

Φασματόμετρο Micro Raman

Χημικό Τμήμα Α.Π.Θ

Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ (XRD)

ΕΜΠ

 

 

Σύστημα Ατομικής Απορρόφησης

Σύστημα GC-MS-MS

Σύστημα LC-MS-MS

Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας

Χρωματογράφοι ΗPLC,
Φασματοφωτόμετρα ICP και AAS,
Συσκευές Προετοιμασίας Δείγματος,
Κλίβανοι,
Φούρνοι,
Αναλώσιμα,
Αντιδραστήρια, κλπ.

Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσίες Διακρίβωσης & Τεχνικής Υποστήριξης

page1-img1.jpg

Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

∆ιαθέτουμε επιστημονικά συστήματα για τους τομείς ελέγχου υλικών, ερευνητικών εργαστηρίων, βιομη- χανικών εφαρμογών, φαρμακοποιείας, τροφίμων και τεχνικής προετοιμασίας δειγμάτων. Αναλυτές εργα- στηρίων και πεδίου για παρακολούθηση παρα- γωγικών διαδικασιών και περιβαλλοντικών παραμέ- τρων. Παρέχεται επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα.

AIT HAMILTON

AIT HAMILTON

EDGETECH INSTRUMENTS

EDGETECH INSTRUMENTS

LINKAM

LINKAM

PROTHERM

PROTHERM

SCP SCIENCE

SCP SCIENCE

COSTECH

COSTECH

ELTRA GmbH

ELTRA GmbH

NANONICS

NANONICS

RENISHAW

RENISHAW

Surface Nano Analysis

Surface Nano Analysis

DongWoo Optron

DongWoo Optron

HORBESAL

HORBESAL

OLIS Inc

OLIS Inc

RIGAKU Corporation

RIGAKU

STAUBLI ROBOTICS

STAUBLI ROBOTICS

DOUGLAS Instruments

DOUGLAS Instruments

LAC

LAC

PHOTRON PTY LTD

PHOTRON PTY LTD

TIME GROUP Inc

TIME GROUP Inc

ECOSAFE sa

ECOSAFE sa