Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Νέα - Δραστηριότητες

Η ANELIS συνεργάζεται, αντιπροσωπεύει και διανέμει προϊόντα κορυφαίων οίκων:

 

   

ALS (αντιπρόσωπος VARIAN)

Επιστημονικά Οργανα

ANT-nano-

Συσκευές Μέτρησης σε Εργασιακό Περιβάλλον

ASLER

Κλίβανοι

CEIA

Επαγωγικοί Φούρνοι

COGENT

Αναλυτές Μετάλλων

ELMA

Λουτρά Υπερήχων

HAMILTON

Εξοπλισμός Διυλιστηρίων

LINKAM

Κυψελλίδες

 

Κλίβανοι, Υδατόλουτρα

OLIS

Φωτόμετρα

PIKE TECH, HARRICK

Εξατρήματα και κυψελλίδες Φασματοφωτομέτρων

RAYPA

Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Αυτόκαυστα

NANONICS

Atomic Force Microscopes/NSOM

RENISHAW

Φασματόμετρα Raman

RIGAKU

Περιθλασίμετρα Ακτίνων-Χ-rays (XRD)

Περιθλασίμετρα μονοκρυστάλλων Single Crystals XRD)

Κρυσταλλογραφία Πρωτεϊνων

Κρυσταλλογραφία μικρομορίων

Περιθλασίμετρα μικρών γωνιών (SAXS)

Συνδυασμένο XRD με DSC (Διαφορικό Σαρωτικό Θερμοδόμετρο)

Εξαρτήματα ειδικών Εφαρμογών XRD

Γεννήτριες Ακτίνων-Χ

Φασματόμετρα Ακτίνων-Χ (ED-XRF)

Φασματόμετρα Ακτίνων-Χ (WD-XRF) διαδοχικής ή ταυτόχρονης ανάλυσης

RUDOLPH ANALYTICAL

Πολωσίμετρα, Διαθλασίμετρα, Πυκνόμετρα

SCP

Αντιδραστήρια, Αναλώσιμα

TermoLab

Κλίβανοι

TIME GROUP

Μηχανές Δοκιμών Συμπίεσης, Θλίψης, Κάμψης

page1-img1.jpg

Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

∆ιαθέτουμε επιστημονικά συστήματα για τους τομείς ελέγχου υλικών, ερευνητικών εργαστηρίων, βιομη- χανικών εφαρμογών, φαρμακοποιείας, τροφίμων και τεχνικής προετοιμασίας δειγμάτων. Αναλυτές εργα- στηρίων και πεδίου για παρακολούθηση παρα- γωγικών διαδικασιών και περιβαλλοντικών παραμέ- τρων. Παρέχεται επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα.

AIT HAMILTON

AIT HAMILTON

EDGETECH INSTRUMENTS

EDGETECH INSTRUMENTS

LINKAM

LINKAM

PROTHERM

PROTHERM

SCP SCIENCE

SCP SCIENCE

COSTECH

COSTECH

ELTRA GmbH

ELTRA GmbH

NANONICS

NANONICS

RENISHAW

RENISHAW

Surface Nano Analysis

Surface Nano Analysis

DongWoo Optron

DongWoo Optron

HORBESAL

HORBESAL

OLIS Inc

OLIS Inc

RIGAKU Corporation

RIGAKU

STAUBLI ROBOTICS

STAUBLI ROBOTICS

DOUGLAS Instruments

DOUGLAS Instruments

LAC

LAC

PHOTRON PTY LTD

PHOTRON PTY LTD

TIME GROUP Inc

TIME GROUP Inc

ECOSAFE sa

ECOSAFE sa