Πρωτοποριακός Επιστημονικός & Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Η επιχείρηση μας προμηθεύει υψηλής ποιότητας συστήματα κορυφαίων οίκων, στο χώρο των εργαστηρίων έρευνας και βιομηχανίας.

Πελάτες

Η εταιρεία ANELIS απευθύνεται σε κάθε φορέα ή εργαστήριο για την παροχή τεχνικών συμβουλών και εργαστηριακού/ερευνητικού/βιομηχανικού εξοπλισμού, όπως:

- Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, για λύσεις που βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλα για αναλύσεις, έρευνα και μελέτες υλικών.
- Κρατικούς, Δημοτικούς ή Συνεταιριστικούς Φορείς, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ, για συσκευές ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και για ερευνητικό ή εργαστηριακό εξοπλισμό.
- Βιομηχανίες ή Ιδιωτικά εργαστήρια, για συσκευές ποιοτικού ελέγχου προϊόντων, ελέγχου πρώτων υλών και ελέγχου διεργασιών ή αυτοματισμών ( on-line process ).
- Διαγνωστικά Εργαστήρια Επιστημών Υγείας, για γενικό εξοπλισμό και έλεγχο βιολογικών υλικών.
- Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επενδυτικά προγράμματα.
- Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις με πλήρη επιστημονικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, Εργαστηρίων Φυσικών και Χημικών Αναλύσεων, Ιατρικών-Βιολογικών εργαστηρίων και Εργοστασίων.

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Φασματόμετρο Micro Raman
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Φασματόμετρο Micro Raman
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Φασματόμετρο Micro Raman
ΕΙΧΗΜΥΘ - Πάτρα Φασματόμετρο Micro Raman
ΕΚΕΤΑ ITXHΔ - Θεσσαλονίκη Φασματόμετρο Micro Raman

Ανωτ. Εκκλησ. Ακαδημία Θεσ/νίκης

Φασματόμετρο Micro Raman

Χημικό Τμήμα Α.Π.Θ

Περιθλασίμετρο Ακτίνων-Χ (XRD)

ΕΜΠ

Σύστημα Ατομικής Απορρόφησης

Σύστημα GC-MS-MS

Σύστημα LC-MS-MS

Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας

Χρωματογράφοι ΗPLC,
Φασματοφωτόμετρα ICP και AAS,
Συσκευές Προετοιμασίας Δείγματος,
Κλίβανοι,
Φούρνοι,
Αναλώσιμα,
Αντιδραστήρια, κλπ.

Ιδιωτικός και Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσίες Διακρίβωσης & Τεχνικής Υποστήριξης

page1-img1.jpg
Πν. Δικαιώματα © 2016-19 anelis.gr - Υποστήριξη: Option Computers